•  
  •  

Skin

Division 3

Team Leader

Khairul Anwar

 

Team Roster

Syed Abdullah

Shahirah Alqadri

Rey Nino

Md Hamzah

Iskandar Ishak