•  
  •  

Raptors

Division 3

Team Leader

Hydayath Tahir

 

Team Roster

Hilme Abdul

Mohd Noh

Muhammad Karim

M. ‘Aqil

Dk Redza

Annuar Rahman